برای باز شدن پنل ها حتما از *فیلترشکن* استفاده کنید