فروش قیرطبیعی(گیلسونایت)

مستقیم از معدن

معدن واقع در استان لرستان

تنها معدن قیرطبیعی باعش2% در ایران

آماده فروش و عقد قرارداد

شماره تماس: +989164269160