مدیر دلداری مسافرهای جا مانده از پرواز در فرودگاه مهرآباد IT Engineer , Gorgan